Wie zijn wij

Missie

Het Anton Pieck Museum is een publieksgericht museum dat het werk van Pieck in al zijn veelzijdigheid op een aansprekende wijze toont in een sfeer die past bij de collectie.

Visie

Het APM heeft nationaal en internationaal de enige en grootste collectie van originele werken van de kunstenaar Anton Pieck. Het werk wordt op professionele wijze geëxposeerd in een omgeving waar het qua sfeer zeer goed tot zijn recht komt. Het museum beschikt over een unieke collectie van zijn schilderijen en tekeningen. Het APM ontleent deze unieke positie aan zijn ontstaansgeschiedenis: de band met Anton Pieck en zijn familie en de rol van de beheerder van het erfgoed van Anton Pieck, die het museum heeft gekregen.

Het APM spant zich vanaf de opening van het museum in 1984 in om Anton Piecks leven en werk toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen en hen daarmee te verrijken en te inspireren. Het museum laat mensen steeds vanuit andere thema’s kijken naar de wereld van Anton Pieck. Het APM laat zich andersom ook uitdagen door de actualiteit door eigentijdse illustratoren uit te nodigen hun werk in het museum te exposeren.

Organisatie

Het Anton Pieck Museum wordt bestuurd door de ‘Stichting Anton Pieck Museum’. We streven naar een bestuur van vijf personen.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Mathilde Stam en van de conservator, Francine Oonk. De directeur zorgt voor het dagelijks functioneren van het museum. De conservator beheert de collectie en organiseert de tentoonstellingen en andere evenementen, daarbij bijgestaan door bestuursleden met elk een specifieke portefeuille.

De collectie van het museum is ondergebracht in de ‘Stichting Collectie Anton Pieck Museum’. Het bestuur van deze stichting is hetzelfde als het bestuur van de ‘Stichting Anton Pieck Museum’.

Vrijwilligers

Een belangrijke rol binnen het het museum wordt vervuld door zo’n 30 vrijwilligers, die diverse taken vervullen op het gebied van administratie, documentatie, rondleidingen, ICT, educatie en de museum(web)winkel.
Specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in aparte rechtsvormen.
Zo kent het museum, naast de “Stichting Anton Pieck Museum”:

  • de “Stichting Collectie Anton Pieck Museum”, verantwoordelijk voor het beheer, behoud en aanvulling van de eigen collectie;
  • en het “Aankoopfonds Stichting Anton Pieck Museum”, waaraan donateurs en begunstigers bijdragen om de eigen collectie uit te kunnen breiden.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan kunt u hier lezen: Beleidsplan APM 2020-2024

Aankoopfonds

Het Bestuur van de Stichting Anton Pieck Museum ziet het als zijn taak om de collectie in het museum op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden, waarbij dan wel een streng selectiebeleid in acht wordt genomen. Zo nu en dan worden nog originele werken van Anton Pieck uit particulier bezit aangeboden. Aankoop van deze werken kan niet uit de entreegelden alléén worden gefinancierd. Daarom is het “Aankoopfonds Stichting Anton Pieck Museum” in het leven geroepen.

U kunt de verwerving van meer werken van Anton Pieck steunen door vriend of begunstiger van het museum te worden.

Bij een minimum bijdrage van € 20,00 per jaar aan het aankoopfonds bent u vriend van het museum. Voor uw bijdrage ontvangt u jaarlijks een donatiekaart, waarop ieder jaar een nog onbekende tekening van Anton Pieck is afgebeeld. Deze donatiekaarten zijn daarom interessant voor de verzamelaar. Enkele malen per jaar wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in het museum en wordt u meegedeeld welke aankopen met gelden uit het aankoopfonds zijn gefinancierd. Donateurs hebben gratis toegang tot het Anton Pieck museum. Tevens wordt u eenmaal per jaar uitgenodigd voor de vriendendag. Bij een jaarlijkse minimum bijdrage van € 50,00 bent u begunstiger van het museum. U heeft dezelfde voorrechten als de vrienden van het museum maar tevens ontvangt u uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere activiteiten in het museum. Verder geniet u een korting van 10% op de artikelen die in de museumwinkel worden verkocht.

Wilt u geen vriend of begunstiger van het museum worden dan is uiteraard een eenmalige gift ook van harte welkom.

Wilt u vriend of begunstiger van het Anton Pieck Museum worden?

klik voor aanmeldingsformulier op ‘vriend worden’

Contactinformatie

Bezoekadres:
Noordwal 31, 8051 ES, Hattem

Postadres:
Noordwal 31, 8051 ES, Hattem

Telefoon:
(038) 444 21 92

Email:
info@antonpieckmuseum.nl

KvK nr: 41039665
BTW nr: NL0076.40.808.B01

ANBI status

Het Anton Pieck Museum heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

ANBI-status
Het Anton Pieck Museum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam
Stichting Anton Pieck Museum
Inschrijfnummer Handelsregister: 41039665
RSIN/fiscaal nummer: 76.40.808

Contactgegevens
•    Stichting Anton Pieck Museum
•    Noordwal 31, 8051 ES, Hattem
•    T +31 (0)38 4442192
•    E info@antonpieckmuseum.nl
•    W www.antonpieckmuseum.nl

Doelstelling van de organisatie
De stichting heeft ten doel: het in stand houden van het Anton Pieck Museum, het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in standhouden en uitbreiden van het werk van Anton Pieck., met het oogmerk deze verzameling voor het publiek ter bezichtiging te stellen.

Het museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting kan ter bereiking van haar doel samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende instellingen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en twee of drie algemene bestuursleden.

Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten van de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting.

Bestuur:
De heer J.C. van der Hoeven (Voorzitter)
VACANT  (Secretaris)
De heer T.P.A. Noppen (Penningmeester)
De heer J. Winkel (lid)
De heer J. Zeeuw van der Laan (lid)

Directeur:
Mevrouw M.C. Stam

Conservator:
Mevrouw F. Oonk

Beloningsbeleid Bestuur
Het Bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid Medewerkers
De medewerkers van het Anton Pieck Museum ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden in het museum. Zij krijgen een kleine vrijwilligers-vergoeding per dagdeel dat ze werken.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.

Inzage in de financiële huishouding
De financiële verslaglegging is gepubliceerd op de website.