ANBI-status

De “Stichting Anton Pieck Museum” en  de “Stichting Collectie Anton Pieck Museum” hebben elk de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

ANBI-status
De “Stichting Anton Pieck Museum” staat sinds januari 2012 bij de Belastingdienst geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).
De “Stichting Collectie Anton Pieck Museum” is sinds augustus 2021 bij de Belastingdienst geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).

Dit betekent dat het de stichtingen geen successierecht of schenkingsrecht behoeven te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Stichting Anton Pieck Museum

Statutaire naam
Stichting Anton Pieck Museum
Inschrijfnummer Handelsregister: 41039665
RSIN/fiscaal nummer: 76.40.808

Contactgegevens
•    Stichting Anton Pieck Museum
•    Noordwal 31, 8051 ES, Hattem
•    T +31 (0)38 4442192
•    E info@antonpieckmuseum.nl
•    W www.antonpieckmuseum.nl

Doelstelling van de organisatie
Het Anton Pieck Museum biedt een brede en verdiepende kijk in het werk en leven van Anton Pieck. Het museum wil door het zo breed mogelijk tonen van de veelzijdige erfgoedcollectie van Anton Pieck en diens levensloop, ondersteund door presentatietechnieken, de bezoeker verrijken en inspireren. Het museum geeft de bezoeker verdiepende kennis en inzicht over grafische, illustratieve, figuratieve kunst, de disciplines en technieken. Uit de exposities zal blijken welke invloed Piecks werk heeft op de samenleving van de Lage Landen.
Het Anton Pieck Museum streeft naar erkenning van de kunsthistorische waarde van het werk van Anton Pieck en bredere erkenning in de gevestigde kunstenaarswereld.
Het museum heeft de plicht en het doel de collectie erfgoed en de kennis daarover te vergroten en over te dragen aan de volgende generatie.
Het museum wil, met de andere musea, Hattem aantrekkelijk houden voor bewoners van de regio, dagjesmensen, verblijfs- en cultuurtoeristen. Het museum streeft ernaar ca. 20% van de recreatieve bezoekers van Hattem te mogen ontvangen. Daarnaast is het streven een grotere groep inwoners van de gemeente Hattem te betrekken bij het APM.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en twee of drie algemene bestuursleden.

Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten van de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting.

Bestuur:

 • Voorzitter: Mevrouw Maaike van der Sluis, 
  nevenfuncties: geen;
 • Penningmeester: De heer G.W. Luesink,
   nevenfuncties: penningmeester Stichting vrienden Vogellanden, bestuurder van diverse stichtingen administratiekantoor;
 • Secretaris: Mevrouw Erika Schulze,
  nevenfuncties: geen;
 • Bestuurslid: De heer J. Winkel,
  nevenfuncties: bestuurslid Hattemer Bridge Sport;
 • Bestuurslid: De heer J. Zeeuw van der Laan,
  nevenfuncties: geen;

Conservator:
Mevrouw Judith Bartel-van Beckhoven

Beloningsbeleid Bestuur
Het Bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid Medewerkers
De medewerkers van het Anton Pieck Museum ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden in het museum. Zij krijgen een kleine vrijwilligers-vergoeding per dagdeel dat ze werken.

Beleidsplan:
Het actuele beleidsplan kunt u hier lezen: Beleidsplan APM 2023-2027

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.

Inzage in de financiële huishouding
De financiële verslaglegging is gepubliceerd op de website.

Stichting Collectie Anton Pieck Museum

Statutaire naam
Stichting Collectie Anton Pieck Museum
Inschrijfnummer Handelsregister: 05068200
RSIN/fiscaal nummer: 810267202

Contactgegevens
•    Stichting Collectie Anton Pieck Museum
•    Noordwal 31, 8051 ES, Hattem
•    T +31 (0)38 4442192
•    E info@antonpieckmuseum.nl
•    W www.antonpieckmuseum.nl

Doelstelling van de organisatie

 1. het verwerven in eigendom van museale objecten, in het bijzonder van objecten die zijn gemaakt door of te maken hebben met de schilder Anton Pieck of andere kunstenaars en het (doen laten) beheren van die objecten;
 2. het ter beschikking stellen voor (tijdelijke) exposities van de onder 1 bedoelde objecten aan Stichting Anton Pieck Museum;
 3. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling en functie

 • Voorzitter: Mevrouw Maaike van der Sluis,
  nevenfuncties: geen;
 • Penningmeester: De heer G.W. Luesink,
  nevenfuncties: penningmeester Stichting vrienden Vogellanden, bestuurder van diverse stichtingen administratiekantoor;
 • Secretaris: Mevrouw Erika Schulze,
  nevenfuncties: geen.

Beloningsbeleid Bestuur
Het Bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan:
Het actuele beleidsplan kunt u hier lezen: Beleidsplan APM 2023-2027

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.

Inzage in de financiële huishouding
De financiële verslaglegging is gepubliceerd op de website.