Certificaat geregistreerd museum

Het Anton Pieck Museum is ‘opnieuw’ gecertificeerd voor het Museumregister.

Hier zijn we super trots op!

Het bestuur en medewerkers hebben in de afgelopen maanden alle beleidsplannen, procedures en werkwijzen nog eens zorgvuldig onder de loep genomen en geactualiseerd en deze zijn uitgebreid ge-audit door het Museumregister.

Geregistreerd Museum - Anton Pieck Museum

De beoordeling van het Museumregister:

Het bestuur van Museumregister Nederland heeft met aandacht kennis genomen van het rapport d.d. 1 oktober 2020 waarin de bevindingen staan van de betrokken auditor en de registratiecommissie en bekrachtigt bij deze de conclusie van de registratiecommissie:

Positieve voltooiing van de toetsing voor herijking van uw vermelding in het Museumregister.

Bijgevoegd treft u een certificaat aan waarop de positieve voltooiing van de herijking wordt bevestigd. Een overzicht van alle geregistreerde musea staat op onze website.

Mede namens de auditoren en de registratiecommissie feliciteren wij u van harte met dit positieve resultaat. Graag benadrukken wij ook onze waardering voor uw grote inzet bij dit traject.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Museumregister Nederland,
Dr. E.S. van Eijck van Heslinga
Voorzitter bestuur Museumregister Nederland